Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thủ tục hành chính
Môi trường
Môi trường quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-qd-652qd-ubnd
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-quyet-dinh-501qd-ubnd
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC quyet-dinh-so-232qd-ubnd-ngay-232022-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC quyet-dinh-so-761qd-ubnd-ngay-6102021-cua-ubnd-tinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh
Quản lý lao động
Quản lý lao động thu-tuc-xac-nhan-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong
Quản lý lao động
Quản lý lao động ten-thu-tuc-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
Quản lý lao động
Quản lý lao động thu-tuc-dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep
Quản lý lao động
Quản lý lao động thu-tuc-dang-ky-ke-hoach-dua-nguoi-lao-dong-di-thuc-tap-o-nuoc-ngoai-duoi-90-ngay-tai-doanh-nghiep-trong-kcn
Quản lý lao động
Quản lý lao động ten-thu-tuc-cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
Quản lý lao động
Quản lý lao động thu-tuc-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-cap-giay-phep-di-doi-cong-trinh-cho-cong-trinh
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-cap-giay-phep-sua-chua-cai-tao-cho-cong-trinh
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-cap-lai-giay-phep-xay-dung-cho-cong-trinh
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-gia-han-giay-phep-xay-dung-cho-cong-trinh
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung-cho-cong-trinh
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng thu-tuc-cap-giay-phep-xay-dung-cho-cong-trinh
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dieu-hanh-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-hop-dong-bcc
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dieu-hanh-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-hop-dong-bcc
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-thuc-hien-hoat-dong-dau-tu-theo-hinh-thuc-gop-von-mua-co-phan-mua-phan-von-gop-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-cap-lai-hoac-hieu-dinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-ngung-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-gia-han-thoi-han-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-theo-ban-an-quyet-dinh-cua-toa-an-trong-tai-doi-voi-du-an-dau-tu-da-duoc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-va-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-hoac-du-an-da-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-nhung-khong-thuoc-truong-hop-quy-dinh-tai-khoan-3-dieu-41-cua-luat-dau-tu-khoan-4-dieu-54-nghi-dinh-so-312021nd-cp
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-theo-ban-an-quyet-dinh-cua-toa-an-trong-tai-doi-voi-du-an-dau-tu-da-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-khoan-3-dieu-54-nghi-dinh-so-312021nd-cp
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-su-dung-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-thuoc-du-an-dau-tu-de-hop-tac-kinh-doanh
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-su-dung-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-thuoc-du-an-dau-tu-de-gop-von-vao-doanh-nghiep
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-chuyen-doi-loai-hinh-to-chuc-kinh-te
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-chia-tach-sap-nhap-du-an-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-nha-dau-tu-nhan-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-la-tai-san-bao-dam
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-nha-dau-tu-chuyen-nhuong-mot-phan-hoac-toan-bo-du-an-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-du-an-da-duoc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-va-khong-thuoc-dien-chap-thuan-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-thuoc-tham-quyen-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ban-quan-ly
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-thuoc-tham-quyen-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu
Đầu tư
Đầu tư thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ban-quan-ly-quy-dinh-tai-khoan-7-dieu-33-nghi-dinh-so-312021nd-cp
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính quyet-dinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính phu-luc-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cn-tinh-ninh-binh
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91971

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 102