Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính quyet-dinh-so-257qd-ubnd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-quyet-dinh-501qd-ubnd-Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (Quyết định 501/QĐ-UBND)
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC quyet-dinh-so-232qd-ubnd-ngay-232022-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 2/3/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC quyet-dinh-so-761qd-ubnd-ngay-6102021-cua-ubnd-tinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 6/10/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính quyet-dinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-Quyết định Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính phu-luc-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cn-tinh-ninh-binh-Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu CN tỉnh Ninh Bình
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225178

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 597