Hôm nay, Thứ tư ngày 23/09/2020,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban

 

1.Trưởng Ban

2. Phó Trưởng Ban

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
14160

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 19