Hôm nay, Thứ sáu ngày 25/06/2021,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý có Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban

2. Phó Trưởng Ban

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

* Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

* Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
34828

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 80