Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020,

Thủ tục hành chính
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu CN tỉnh Ninh Bình
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cn-tinh-ninh-binh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Tuyên truyền cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư.
Bưu chính
Bưu chính dieu-chinh-ten-du-an-dau-tu-ten-va-dia-chi-nha-dau-tu-trong-giay-chung-nhan-dau-tu
Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.
Bưu chính
Bưu chính cap-lai-giay-chung-nhan-dau-tu
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư
Bưu chính
Bưu chính hieu-dinh-thong-tin-tren-giay-chung-nhan-dau-tu
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bưu chính
Bưu chính nop-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Bưu chính
Bưu chính tam-ngung-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Bưu chính
Bưu chính doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-du-an-hoat-dong-theo-giay-phep-dau-tu-giay-chung-nhan-dau-tu-hoac-giay-to-khac-co-gia-tri-phap-ly-tuong-duong
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Bưu chính
Bưu chính cung-cap-thong-tin-ve-du-an-dau-tu
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Đầu tư
Đầu tư quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Đầu tư
Đầu tư quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Đầu tư
Đầu tư quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-quoc-hoi-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-ubnd-cap-tinh-doi-voi-du-an-dau-tu-khong-thuoc-dien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Đầu tư
Đầu tư cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Đầu tư
Đầu tư cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-thuoc-dien-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-ten-du-an-dau-tu-ten-va-dia-chi-nha-dau-tu-trong-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-noi-dung-du-an-dau-tu-trong-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-truong-hop-khong-dieu-chinh-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-dau-tu-thuoc-dien-dieu-chinh-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-dau-tu-thuoc-dien-dieu-chinh-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Đầu tư
Đầu tư chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-du-an-dau-tu-trong-truong-hop-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-chuyen-doi-loai-hinh-to-chuc-kinh-te
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-du-an-dau-tu-theo-ban-an-quyet-dinh-cua-toa-an-trong-tai
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư
Đầu tư cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư
Đầu tư hieu-dinh-thong-tin-tren-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư
Đầu tư nop-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Giãn tiến độ đầu tư
Đầu tư
Đầu tư gian-tien-do-dau-tu
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Đầu tư
Đầu tư tam-ngung-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Đầu tư
Đầu tư cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Đầu tư
Đầu tư thanh-lap-van-phong-dieu-hanh-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-hop-dong-bcc
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Đầu tư
Đầu tư cham-dut-hoat-dong-van-phong-dieu-hanh-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-hop-dong-bcc
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Đầu tư
Đầu tư doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-du-an-hoat-dong-theo-giay-phep-dau-tu-giay-chung-nhan-dau-tu-hoac-giay-to-khac-co-gia-tri-phap-ly-tuong-duong
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Đầu tư
Đầu tư cung-cap-thong-tin-ve-du-an-dau-tu
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Đầu tư
Đầu tư bao-dam-dau-tu-trong-truong-hop-khong-duoc-tiep-tuc-ap-dung-uu-dai-dau-tu
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp
Đầu tư
Đầu tư quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp
Đầu tư
Đầu tư dieu-chinh-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep
Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Quản lý lao động
Quản lý lao động cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Quản lý lao động
Quản lý lao động cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai
Xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
Quản lý lao động
Quản lý lao động xac-nhan-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong
Cấp giấy phép xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng cap-giay-phep-xay-dung
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng dieu-chinh-giay-phep-xay-dung
Gia hạn giấy phép xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng gia-han-giay-phep-xay-dung
Cấp lại giấy phép xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng cap-lai-giay-phep-xay-dung
Thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B, C trong KCN
Quy hoạch và Xây dựng
Quy hoạch và Xây dựng tham-dinh-thiet-ke-co-so-du-an-nhom-b-c-trong-kcn
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Môi trường
Môi trường tham-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Môi trường
Môi trường tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Môi trường
Môi trường cap-giay-xac-nhan-hoan-thanh-cong-trinh-bao-ve-moi-truong-phuc-vu-giai-doan-van-hanh-cua-du-an
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Môi trường
Môi trường chap-thuan-viec-dieu-chinh-thay-doi-noi-dung-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-lien-quan-den-pham-vi-quy-mo-cong-suat-cong-nghe-san-xuat-cac-cong-trinh-bien-phap-bao-ve-moi-truong-cua-du-an
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
11510

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 27