Thứ năm ngày 30/05/2024,

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Thứ ba, 20/02/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 16/02/2024, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 87/UBND-VP7 về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; trong đó, căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQCP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 12/UBND-VP7 ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024.

b) Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.

c) Tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị (TTHC nhóm B) do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, căn cứ đặc thù và thực tế triển khai nhiệm vụ cơ quan, đơn vị để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024; thực hiện rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 10 năm 2024.

d) Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.

đ) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông được các bộ, ngành cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

e) Tiếp tục thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa được cập nhật, theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, 100% hồ sơ được đồng bộ trạng thái, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

f) Tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

g) Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

h) Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trên Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và các Hệ thống thông tin chuyền ngành.

i) Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; kịp thời kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định (nếu có); kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ việc giải quyết TTHC được nhanh chóng, hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ trong Quý I năm 2024.

c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng thông tin điện tỉnh để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

3. Sở Tư pháp tăng cường công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

4. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC và nội dung Văn bản này; định kỳ hàng tháng và cả năm tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Văn bản này cùng với báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 87/UBND-VP7 ngày 16/02/2024; các phòng, đơn vị, bộ phận thuộc Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết tại Văn bản số 87/UBND-VP7 ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai thực kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 Tải về tại đây

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
320377

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 658