Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020,

Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình: Tạo đà phát triển từ các phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, 20/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh có 112 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 60.613,7 tỷ đồng.

Thi đua, khen thưởng tạo động lực cho sự phát triển

http://kinhtevadubao.vn/ckfinder/userfiles/images/DSC_8970.JPG

Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình Hoàng Đức Long phát biểu tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019

Xác định vai trò quan trọng của công tác thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình (viết tắt là Ban Quản lý) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của UBND Tỉnh phát động, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn.

Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng luôn đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã đem lại hiệu quả to lớn.

Một số phong trào thi đua được Ban Quản lý triển khai, tiêu biểu như phong trào thi đua phát minh sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc đã được cán bộ, công nhân viên chức Ban Quản lý chú trọng, sáng tạo áp dụng tốt vào công tác quản lý như các sáng kiến áp dụng phần mềm chuyên ngành, đưa công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

Thông qua phong trào thi đua đã kịp thời động viên khích lệ các cá nhân và tập thể Ban Quản lý và doanh nghiệp KCN phấn khởi, tin tưởng, yêu ngành, yêu nghề và gắn bó hơn với đơn vị, đồng thời coi phong trào thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, cùng đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động tại các KCN được nâng lên rõ rệt.

Năm 2019 Ban Quản lý đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động của Khối thi đua các doanh nghiệp KCN, ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động, tổ chức sơ kết công tác thi đua theo đúng kế hoạch, duy trì hoạt động của Khối thi đua ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết tực. Trong năm Ban đã đề nghị UBND Tỉnh bổ sung thêm 06 doanh nghiệp vào Khối thi đua để đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong các doanh nghiệp KCN.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối Thi đua các sở, ban, ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và Khối Thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng; thường xuyên bổ sung, kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của đơn vị, thực hiện phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng, qua đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu giúp Trưởng ban Quản lý tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đề xuất biện pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng; xét duyệt khen thưởng theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ban….

Với những nỗ lực trên, năm 2019 Ban Quản lý đã biểu dương 11 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN. Đặc biệt tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019, 100% các đơn vị thành viên trong Khối thi đua nhất trí đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thi đua và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

http://kinhtevadubao.vn/ckfinder/userfiles/images/Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Gi%C3%A1n%20Kh%E1%BA%A9u%20-%20Huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n%20-%20T%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(1).JPG

KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chuyên môn của Ban Quản lý, công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, cụ thể:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt được cả chất và lượng. Với việc quan tâm đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, vốn đầu tư lớn, giá trị nộp ngân sách cao, năm 2019 Ban Quản lý đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư (GCNĐKĐT) cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng, (trong đó 02 dự án FDI vốn đầu tư 55,3 triệu USD); số dự án tăng gấp 5 lần và số vốn tăng gấp 17 lần so với năm 2018. Đồng thời cấp 23 lượt điều chỉnh GCNĐKĐT cho các dự án, trong đó có 4 lượt điều chỉnh tăng vốn với mức tăng là 495,2 tỷ đồng; thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 03 dự án.

Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN Tỉnh là 112 dự án (02 dự án đang xây dựng cơ sởhạ tầng KCN, 110 dự án đầu tư thứ cấp) với tổng vốn đăng ký là 60.613,7 tỷ đồng; trong đó có 28 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 516,44 triệu USD, tương đương 10.935 tỷ đồng.

Ban Quản lý luôn tích cực đôn đốc các dự án đầu tư có thời gian hoàn thành trong năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp thực hiện tiến độ đầu tư theo đúng cao kết.

Năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tiếp tục ổn định và có bước phát triển rõ nét, tăng trưởng khá với những kết quả đạt được: Doanh thu ước đạt 53.000 tỷ đồng chiếm hơn 80% giá trị công nghiệp toàn Tỉnh, tăng 25% so với cùng kỳ, tăng 171% so với năm kế hoạch năm 2018; giá trị xuất khẩu ước đạt 1.650 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ, tăng 150% so với kế hoạch năm 2018; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 250% so với kế hoạch năm 2018.

 Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng các KCN tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2019 Ban Quản lý tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch phát triển các KCN đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu 50ha mở rộng KCN Gián Khẩu (UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết KCN Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 10/7/2019); UBND tỉnh đã có Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tam Điệp II, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình với diện tích 363,35ha.

Cùng với đó, Ban quản lý đã cấp mới 08 Giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở  cho 05 dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công cho 05 dự án của các doanh nghiệp trong KCN.

Công tác xây dựng, quản lý hạ tầng các KCN được theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng của KCN theo đúng quy định hiện hành, góp phần giúp các doanh nghiệp và đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trong KCN và sản xuất kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng.

Mặt khác, công tác quản lý lao động được kiểm tra và giám sát, chỉ đạo sát sao. Trong năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đang làm việc trong các doanh nghiệp KCN trên địa bàn Tỉnh là 43.003 người (trong đó KCN Gián Khẩu  có 9.542 lao động; KCN Khánh Phú có 7.579 lao động; KCN Tam Điệp có 12.756 lao động; KCN Phúc Sơn có 12.181 lao động; KCN Khánh Cư có 945 lao động). Trong năm Ban Quản lý đã cấp mới 74 Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN và cấp lại 31 Giấy phép cho đối tượng này; xác nhận, theo dõi quản lý 14 trường hợp lao động dưới 3 tháng. Hiện nay tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại các KCN là 318 người (trong đó 304 lao động đã được cấp phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp phép, còn lại là lao động dưới 3 tháng).

Năm 2019 Ban Quản lý đã tiếp nhận hệ thống thang bảng lương của 13 doanh nghiệp và Nội quy lao động của 8 doanh nghiệp; tổ chức phát động “Tháng công nhân” tại KCN Khánh Phú, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” (ATVSLĐ) tại Công ty TNHH Great Global International (may Đài Loan) trong KCN Gián Khẩu. Nhìn chung các doanh nghiệp triển khai và thực hiện các kế hoạch trên một cách đầy đủ, nghiêm túc; công tác đối thoại doanh nghiệp (theo quý) và tổ chức hội nghị người lao động hàng năm cũng được quan tâm và duy trì thường xuyên.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh. Năm 2019 đã thực hiện niêm yết công khai 38 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường, lao động. Quá trình thực hiện, Ban luôn tích cực chủ động trong việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), công bố công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và Bảng tin của Ban để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về đầu tư tại Ninh Bình.

Trong năm 2019 đã trình UBND Tỉnh giảm thời gian thực hiện 04 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư. Ngoài ra, Ban thường xuyên rà soát, điều chỉnh, đồng thời giải quyết thủ tục hành chính theo các Quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Ban đảm bảo đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả.

Công tác quản lý môi trường trong các KCN tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết. Năm 2019, Ban Quản lý đã thẩm định 12 dự án và phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho 11 dự án, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho 03 dự án.

Cùng với đó, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong các KCN được tăng cường, đảm bảo. Ban đã phối hợp với Công an Tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thường xuyên kiểm tra, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ thuật phòng chống cháy nổ, phối hợp với phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại 39 doanh nghiệp trong KCN.

Tiếp tục phát huy vai trò của công tác thi đua khen thưởng

http://kinhtevadubao.vn/ckfinder/userfiles/images/DSC_6826.JPG

Lãnh đạo Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng chúc mừng Ban Quản lý đạt nhiều thành tích cao trong 15 năm hoạt động

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình khẳng định công tác thi đua khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước tại đơn vị, là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của các KCN trên địa bàn.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, năm 2020 Ban Quản lý sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua chuyên đề tạo động lực huy động, tập trung sức lực, trí tuệ của mỗi cá nhân, đơn vị giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý trong từng giai đoạn. Đồng thời khơi dậy những cách làm hay, mô hình mới lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp KCN. Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị để bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập./.

Nguyễn Hằng

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
11510

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 27