Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Tuyên truyền Kế hoạch Cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2024

Thứ tư, 10/01/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Ninh Bình năm 2024; Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2024, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC nhằm nâng cao chỉ số CCHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm phòng, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; kết quả cần đạt được, thời gian hoàn thành; nguồn lực thực hiện và các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của kế hoạch.

b) Cụ thể hoá các nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2024; tăng tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC đối với hoạt động của cơ quan.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của Ban và tăng thứ hạng của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong bảng xếp hạng về chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình.

2. Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban, Chương trình công tác năm 2024.

3. Kiểm tra công tác CCHC đối với tối thiểu 30% phòng, đơn vị thuộc Ban.

4. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ban tham mưu ban hành đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định.

5. Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyển của Ban khi tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

6. Không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đạt tỷ lệ tối thiểu là 90%.

7. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

8. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ban năm 2024.

9. Phát động, nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến CCHC tại Ban, trong đó công nhận, đưa vào thực hiện thí điểm, công nhận hiệu quả áp dụng tối thiểu 03 sáng kiến, giải pháp mới về CCHC.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Tổ công tác Chỉ đạo CCHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp theo quy định mới phù hợp với đặc thù yêu cầu công tác. Trong đó, thủ trưởng cơ quan là người trực tiếp chỉ đạo CCHC tại cơ quan.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trong công tác CCHC. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 đúng thời gian, đúng bố cục, đầy đủ nội dung, xác định rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

- Tăng cường kiểm tra CCHC đối với các phòng, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành CCHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền về CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả CCHC, kết quả xây dựng, phát triển khu công nghiệp và các điển hình, mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC có tính nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, tích cực đối với kết quả hoạt động của Ban trong thời gian qua.

- Gắn kết quả công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

- Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác CCHC theo quy định.

- Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm các sở, ngành trên địa bàn tỉnh về CCHC tìm ra giải pháp, mô hình mới, cách làm hay để tham mưu áp dụng vào thực tiễn của Ban.

2. Cải cách thể chế

- Chủ động rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy định; kịp thời phát hiện các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với hệ thống pháp luật;

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Ban.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, đề nghị cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chồng chéo, các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề nghị cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC.

- Thực hiện công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của Ban, tích hợp, đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Công khai kết quả giải quyết TTHC của Ban.

- Thường xuyên rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan khi có quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND tỉnh.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan; không để xảy ra trễ hạn trong giải quyết hồ sơ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thực hiện TTHC.

- Thực hiện hệ thống thông tin báo cáo đúng quy định.

- Tích hợp, sử dụng hiệu quả hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức được giao, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Bố trí và sắp xếp công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của đơn vị; Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan cao hơn năm 2022.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, uỷ quyền theo đúng quy định.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức sau khi có Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Tiếp tục rà soát, hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ.

6. Cải cách tài chính công

- Triển khai thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; thực hiện công khai dự toán, quyết toán theo quy định.

- Thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó chú trọng đến việc phê duyệt phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường sự chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách.

- Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; thường xuyên rà soát, điều chính cho phù hợp với chế độ chính sách mới của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

7. Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về về việc triển khai Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban đề ra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số với các nội dung sau:

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2024 theo hướng dẫn.

- Tiếp tục thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản tại cơ quan, đơn vị; tích cực nâng cao tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan và giữa cơ quan với các cơ quan, đơn vị khác.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của cơ quan hành chính, giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh và nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

(Danh mục nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách năm 2024 giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ (hàng quý, 06 tháng, cuối năm) báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình về Văn phòng Ban để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Văn phòng Ban chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ (hàng quý, 06 tháng, cuối năm) tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện gửi thông tin về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, các phòng, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét, chỉ đạo thực hiện.

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BQL ngày    /01/2024 của BQL các KCN)
               
STT Nhiệm vụ cụ thể Họt động/Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Nguồn kinh phí  Thời gian thực hiện Ghi chú
I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1 Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Trước ngày 15/01/2024  
2 Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ Báo cáo CCHC định kỳ và đột xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp đảm bảo nội dung, yêu cầu, chất lượng và đúng thời hạn quy định Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm  
3 Kiểm tra tối thiểu 30% các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Kế hoạch kiểm tra; Thông báo kết luận kiểm tra; Báo cáo khắc phục sau kiểm tra Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Quý IV/2024  
4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC Tin, bài trên Trang Thông tin điện tử của Ban; tờ gấp, pano, áp phích…liên quan đến CCHC Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Thường xuyên  
Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước, thực hiện theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước của Ban Văn bản phân công nhiệm vụ; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin,
tuyền truyền CCHC của cơ quan, đơn vị trong báo cáo CCHC định kỳ.
Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Thường xuyên  
5 Báo cáo tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2023 của Ban Báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Theo yêu cầu của Sở Nội vụ  
6 Phối hợp thực hiện công tác điều tra xã hội học (XHH) phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của Ban Phiếu điều tra XHH Phòng Quản lý doanh nghiệp Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Theo yêu cầu của Sở Nội vụ  
Rà soát, thực hiện các giải pháp cải thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Ban Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Thường xuyên  
7 Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, chủ tịch UBND giao Chương trình công tác năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện Phòng Quản lý doanh nghiệp Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Thường xuyên  
8 Tích cực để xuất sáng kiến, mô hình, giải pháp CCHC Các sáng kiến, quyết định công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng sáng kiến Các phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng; Quản lý Doanh nghiệp, mỗi phòng đề xuất tối thiểu 01 sáng kiến Văn phòng Ban Kinh phí chi thường xuyên Quý III, IV năm 2024  
II CẢI CÁCH THỂ CHẾ
1 Tham mưu xây dựng VBQPPL theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và quy trình Các văn bản QPPL được ban hành Các phòng chủ trì thực hiện theo lĩnh vực được phân công Các phòng, đơn vị thuộc Ban Kinh phí chi thường xuyên Theo thời gian đã đăng ký trong danh mục hoặc được cơ quan có thẩm quyền giao  
2 Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch, Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành Văn phòng Các phòng chuyên môn Kinh phí chi thường xuyên Thường xuyên  
3 Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225147

Trực tuyến : 23

Hôm nay : 566

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 201, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3876129, Fax: 0229.873302, Email: ninhbinh.bqlkcn@gmail.com